Thứ Hai, Tháng Mười 21, 2019
Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi Nguyên Tác: O-rgyan-‘jigs-med-chos-kyi-dban-po (Kunzang Lama’i Shelung) Bản dịch Anh ngữ: The Words Of My Perfect Teacher/Patrul Rinpoche Của Nhóm Dịch thuật Padmakara In lần thứ hai: 1998 Nhà Xuất bản Shambhala Bản dịch...