KINH TỪ BI

KINH TỪ BI

KINH TỪ BI Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành, Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng, Lục căn luôn...

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi Nguyên Tác: O-rgyan-‘jigs-med-chos-kyi-dban-po (Kunzang Lama’i Shelung) Bản dịch Anh ngữ: The Words Of My Perfect Teacher/Patrul Rinpoche Của Nhóm Dịch thuật Padmakara In lần thứ hai: 1998 Nhà Xuất bản Shambhala Bản dịch...